CALCIPHOS PLUS

Constituent:

Trong 1.000ml
Na2SO4 (min-max): 20.000-40.000mg
K2O (min-max): 3000-5000mg
CaSO4 (min-max): 1000-3000mg
MnSO4 (min-max): 2000-4000mg
CuSO4 (min-max): 2500-4000mg
MgSO4(min-max): 35.000-50.000mg
P2O5 (min-max): 1000-3000mg
ZnSO4 (min-max): 9000-11.000mg
FeSO4 (min-max): 30.000-33.000mg
CaHPO4 (min-max): 9000-11.000mg
Dung môi (nước cất) vừa đủ: 1000ml

Use

- Bổ sung các chất khoáng cần thiết giúp tôm, cá phát triển tốt.

Description

- Dùng 3-5 ml / kg thức ăn, liên tục trong quá trình nuôi.
- Khi tôm bị cong thân, đục cơ, xanh da trời: 10ml/kg thức ăn nên kết hợp vời Delta-Pro và X30 để tăng hiệu quả.
- Có thể tạt trực tiếp xuống ao với liều lượng 1lít/1.500-2.000m2 nước

Products in this Category